top of page
Ask an Expert

בעמוד זה תמצאו סרטוני מבוא העוסקים בבניית והעברת קורס מקוון, שהוקלטו עבורכם ע"י צוות היחידה לחדשנות בהוראה.

הסרטונים מיועדים למרצי האוניברסיטה המעוניינים ללמוד באופן עצמאי, או כחומר רקע לקראת פגישת ייעוץ אישית עם צוות היחידה.

לתכני הכשרה נוספים, אתם מוזמנים להיכנס ל"מדריכים הפדגוגיים" באתר זה, או לאתר ההכשרות הפדגוגיות הפתוח לסגל ההוראה של האוניברסיטה.

שימוש בבוחן מקוון ככלי לוידוא למידה

שימוש בסרטונים אינטראקטיביים בכדי לעודד צפייה פעילה

שימוש בכלים המעודדים אינטראקציה במהלך מפגש סינכרוני

הקלטת סרטונים לימודיים קצרים באופן עצמאי

סרטוני מבוא (טעימות) למרצה המקוון

bottom of page